ACORD DE PARTENERIAT CUDOR – AHC

ACORD DE PARTENERIAT între

 CENTRUL PENTRU UMANISM ȘI DREPTURILE OMULUI  DIN ROMÂNIA și 

ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ

Realizat cu prilejul aniversării CENTENERULUI  ROMÂNIEI, 1918 – 2018,

în vederea promovării activității științifice a Academicianului Henri COANDĂ, pionier al aviației mondiale și a Generalului Constantin COANDĂ, președintele Consiliului de miniștri și ministru al Afacerilor Străine al României în perioada pregătirii Marii Uniri (octombrie – noiembrie, 1918)

Astfel, având în vedere:

promovarea publică corectă a unor aspecte din viața și activitatea științifică a inginerului și inventatorului român Henri COANDĂ,

– respectarea adevărului istoric cu privire la prioritățile științifice ale lui Henri COANDĂ,

promovarea publică corectă a meritelor pe care Generalul Constantin COANDĂ le are la obținerea independenței naționale și la făurirea și menținerea României Mari, în perioada 1875-1932,

respectarea adevărului istoric cu privire la activitatea generalului Constantin COANDĂ,

– respectarea dorinței lui Henri COANDĂ, de a se amenaja, în imobilul ce a aparținut familiei sale, o instituție de înaltă ținută culturală și științifică, sub una din denumirile: Casa Gândirii Românești, Institutul  Gândirii Românești sau Institutul ”Henri COANDĂ”,

– respectarea dorinței familiei COANDĂ cu privire la patrimoniul donat Statului Român, prin intermediul diferitelor instituții, în perioada 1969-1974 și după aceasta,

– armonizarea și identificarea sarcinilor pe care le au unele instituții deținătoare de patrimoniu COANDĂ, cu privire la deținerea și valorificarea acestora,

noi,

CENTRUL PENTRU UMANISM ȘI DREPTURILE OMULUI DIN ROMÂNIA, în continuare C.U.D.O.R, reprezentat de doamna Mihaela MÂNDREA – MURARU, în calitate de Președinte, şi

ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ, reprezentată de domnul Sorin DINEA, în calitate de Președinte,

am convenit asupra prezentului ACORD care are ca scop general promovarea unor aspecte privind  viața și activitatea inginerului și inventatorului Henri COANDĂ, pionier al aviației mondiale și a tatălui său General Constantin COANDĂ, președinte al Consiliului de Miniștri al României (prim-ministru) la momentul Marii Uniri de la 1918, în condițiile următoare:

1.      SCOP
1.1          Părțile convin să participe împreună la următoarele:
1.1.1        Promovarea către publicul larg a unor aspecte legate de viața și de activitatea inginerului și inventatorului Henri COANDĂ, în scopul corectei informări și popularizării creațiilor și realizărilor marelui savant,
1.1.2        Promovarea către publicul larg a unor aspecte legate de viața și de activitatea Generalului Constantin COANDĂ, în scopul corectei informări și respectării adevărului istoric și în scopul conștientizării contribuției acestuia la înfăptuirea Marii Uniri din 1918,
1.1.3        Păstrarea, expertizarea, catalogarea, studierea, digitalizarea, arhivarea, restaurarea, conservarea și valorificarea culturală, științifică, educațională și turistică a patrimoniului COANDĂ, în interes public,
1.1.4        Susținerea înființării, organizării și funcționării CASEI MEMORIALE COANDĂ ca unitate culturală, științifică și educațională, în vederea respectării dorinței familiei COANDĂ și în special respectării voinței lui Henri COANDĂ.
1.1.5        Susținerea înființării, organizării și funcționării CASEI GÂNDIRII ROMÂNEȘTI, ca unitate de înaltă creativitate românească pusă în folosul întregii umanități, pornind de la conceptul lui Henri COANDĂ exprimat în diferite ocazii la revenirea sa în țară din anul 1967, având ca scop susținerea, dezvoltarea și valorificarea creativității românești, în toate domeniile.
1.1.6        Participarea la activitățile prilejuite de CENTENARUL MARII UNIRI 1918-2018 prin organizarea, marcarea unor momente specifice în concordanță cu scopul prezentului acord,
1.1.7        Participare la elaborarea unui cadru legislativ adecvat funcționării CASEI MEMORIALE COANDA și CASEI GÂNDIRII ROMÂNEȘTI
1.1.8        Accesarea împreună la programe naționale, europene și internaționale pentru obținerea de fonduri necesare activităților curente comune,
1.2            Părțile convin să își aducă contribuția, astfel:
2.      CONTRIBUȚIA FIECĂREI PĂRȚI
2.1          C.U.D.O.R va oferi ASOCIAȚIEI HENRI COANDĂ, în vederea îndeplinirii scopului prezentului ACORD, următoarele:
2.1.1        participarea la unele activități publice (sedințe, dezbateri, expoziții, mediatizări, diseminări etc) sau administrative (expertizare, arhivare, conservare, restaurare, clasare), activități inițiate sau organizate de C.U.D.O.R, în vederea atingerii scopului prezentului acord,
2.1.2        colaborarea instituțională necesară susținerii unor proiecte, activități și/sau programe culturale, științifice, educaționale sau turistice în legătură cu Henri COANDĂ și/sau cu lumea aerospațială și științifică românească în general,
2.1.3        facilizarea accesului la alte instituții sau structuri cu care C.U.D.O.R colaborează în România sau străinătate.
2.2          ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ va oferi C.U.D.O.R, în vederea îndeplinirii scopului prezentului ACORD, următoarele:
2.2.1        întreaga sa asistență și expertiză cu privire la viața și activitatea lui Henri COANDĂ, în vederea realizării unor activități și evenimente culturale, educaționale și științifice, pe care C.U.D.O.R le organizează sau la care participă,
2.2.2        acces la marca „COANDA” (clasa 41 NISA), certifică de OSIM, pentru a fi folosită  pentru educație, instruire, activități sportive și culturale”
2.2.3        facilizarea accesului la alte entități cu care ASOCIAȚIA HENRI COANDĂ colaborează în România sau străinătate,
3.      FINANȚARE
3.1          Fondurile necesare desfășurării activităților menționate se asigură din fondurile proprii ale ambelor părți sau sunt obținute din sponsorizări, donații, fonduri bugetare, extrabugetare, fonduri europene, granturi EAA, fonduri norvegiene și/sau internaționale.
3.2          În cazul în care se vor accesa fonduri bugetare, extrabugetare, fonduri europene, granturi EAA, fonduri norvegiene și/sau internaționale, printr-o solicitare comună, acestea vor fi repartizate corespunzător implicării fiecărui partener.
4.      DREPTURI DE AUTOR
4.1          Fiecare parte își păstrează toate drepturile de autor pentru materialele proprii, ce au fost puse la dispoziția celeilalte părți ca urmare a prezentului ACORD
4.2          Fiecare parte va indica contribuția și drepturile celeilalte părți pe toate materialele de promovare care fac referire la activitățile rezultate ca urmare a prezentei colaborări
5.      IMAGINE
5.1          Părţile convin ca însemnele ambelor părți să fie prezente pe/în fiecare din materialele oficiale sau de promovare aferente rezultatelor acestei colaborări și pe paginile web și facebook ale părților
5.2          La orice apariții radio-tv-internet cu privire la activitățile comune desfășurate în baza prezentului ACORD, se va specifica, pe cât posibil, contribuția părților
6.      PRIORITĂȚI
6.1          Fiecare parte va primi cu prioritate informații ce rezultă din programele și activitățile desfășurate de cealaltă parte, în ceea ce privește subiectele ce fac scopul prezentului acord
7.      ALTE CLAUZE
7.1          Fiecare activitate complexă desfășurată împreună în baza prezentului ACORD (program, proiect, expoziție, diseminare, mediatizare, cesiune etc), va fi descrisă separat într-un ACT ADIȚIONAL, care să prevadă scopul, activități, termene, persoane responsabile și implicate, comunicare și alte proceduri specifice necesare îndeplinirii activității respective
7.2          Prezentul ACORD întră în vigoare la data semnării de ambele părți și are valabilitate pe termen nelimitat
7.3          Modificarea prezentului ACORD se face doar cu acordul părților, prin ACT ADIȚIONAL
7.4          Părțile pot renunța la ACORD cu o notificare prealabilă de 30 de zile
7.5          Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului ACORD se vor soluționa pe cale amiabilă, sau la instanțele competente
7.6          Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părți
CENTRUL PENTRU UMANISM SI DREPTURILE OMULUI DIN ROMÂNIA
Președinte,
Mihaela MÂNDREA-MURARU
 ASOCIATIA HENRI COANDA
Președinte,
Sorin DINEA


 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *